Beleidsplan Diaconie

Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Westerhaar

2013 – 2017

Inhoudsopgave:
A: Algemene gegevens
B: Samenvatting van bestuur
C: Doelstelling/visie
D: beleidsplan
E: Beloningsbeleid
F: Verslag activiteiten
G: Voor genomen besteding
H: Verkorte staat van baten en lasten met toelichting van Diaconie

A, Algemene gegevens

De Hervormde gemeente Westerhaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuur ( Kerkorde ) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt om schreven * een gemeente is de gemeenschap die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samen komt rondom Woord en sacramenten*, ( ordinantie 1 artikel 1 kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandige onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is i ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat om bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en ( tucht ) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeente en andere onderdelen, de gemeente en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de Hervormde gemeente Westerhaar.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeente en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aan gewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Westerhaar.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bi de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente .
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
Samenstelling Kerkenraad: 11 ouderlingen, waarvan 2 jeugd Ouderling, 7 Ouderling Kerkrentmeesters. 7 College van Diakenen.

De kerkenraad is verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel Kerkenraad als het College, toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheid, contact met het regionale college voor de behandeling van beheerszaken. ( Ordinantie 11 art. 3)

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar katholieke of algemene Christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt nar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar om het woord te horen en te verkondigen.

Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dient, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Westerhaar kunt vinden via de link. WWW. HervormdWesterhaar/ beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker, koster is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.
De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link: Generale Regeling Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoording voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet
zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd afzonderlijke colleges, waaronder College van Kerkrentmeester en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen ( begroting ) sluiten als regel nauw aan bij de rekening over voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk ( of kerk-zijn ) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere activiteiten vinden plaats.

H Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslag jaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslag jaar.

Staat van Baten en Lasten van het College van Diaconie.

Jaarverslag van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Westerhaar voor…[21380]

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor activiteiten van Diaconale aard. Aan de Kerkgangers wordt in elke kerkdienst een collecte gehouden voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ( Diaconie ) ontvangen geen overheid subsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan plaatselijke bejaardenwerk, plaatselijke Jeugdwerk.
Ondersteuning aan personen of gezinnen die in een financiële problemen zijn in onze gemeente.

Daarnaast wordt er ook aan landelijke of wereldwijde projecten mee gewerkt.

Voor ouderen die niet meer in staat zijn om de wekelijkse kerkdienst te bezoeken door middel van een kerktelefoon als nog voorzien in de behoefte om een kerkdienst mee te maken.

Onder bestuurskosten o.a. vergaderkosten, administratiekosten, abonnementen enz.