ANBI Diaconie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Westerhaar
Telefoonnummer (facultatief): 0546- 659319
RSIN/Fiscaal nummer: 824106325
Website adres: www.hervormdwesterhaar.nl/kerkplein
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdwesterhaar.nl
Adres: Hoofdweg 166
Postcode: 7676 AK
Plaats: Westerhaar
Postadres: Hoofdweg 166
Postcode: 7676 AK
Plaats: Westerhaar

De Hervormde Gemeente Westerhaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.:

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Westerhaar.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De Diaconie heeft tot taak de sociale zorg voor minder bedeelden, bejaardenwerk, jeugdwerk.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toeweiding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Zie bijlage
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Diaconie

Jaarrekening 2014 Begroting 2015Jaarrekening 2015 
Bedragen in euro'sBedragen in euro'sBedragen in euro's
Baten
Rente spaarrekening     159.27175113.06
Bijdragen levend geld 9657.06970011229.62
Kerktelefoon   5213.1652004180.95
Collecten voor derden000
Totale baten               15029.161507515523.63
  
Lasten​
Bredere organen     1576.0415801647.79
Bestuurskosten 462   5002763.08
Ondersteuning    2800  15000
Bejaardenwerk4261.8243003388.45
Plaatselijk Jeugdwerk000
Diaconale doeleinden3262.2533003344.83
Af te dragen collectes 1994.3220002549.82
Kerkradio/telefoon 280.643501212.61
Instellingen   85900525
Totale lasten  14722.071443015431.58
Resultaat307,09 +645,00 +92,05 +

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor activiteiten van Diaconale aard. Aan de Kerkgangers wordt in elke kerkdienst een collecte gehouden voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ( Diaconie ) ontvangen geen overheid subsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan plaatselijke bejaardenwerk, plaatselijke Jeugdwerk.
Ondersteuning aan personen of gezinnen die in een financiële problemen zijn in onze gemeente.

Daarnaast wordt er ook aan landelijke of wereldwijde projecten mee gewerkt.

Voor ouderen die niet meer in staat zijn om de wekelijkse kerkdienst te bezoeken door middel van een kerktelefoon als nog voorzien in de behoefte om een kerkdienst mee te maken.

Onder bestuurskosten o.a. vergaderkosten, administratiekosten, abonnementen enz.