ANBI Diaconie

•          Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2020;

•          Uiterlijk 1 november 2021 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd

Jaarverslag van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Westerhaar voor het jaar 2018.

Algemene informatie.

Diaconie van de Hervormde Gemeente Westerhaar.

 

Jaarverslag 2020

Ingevolge ordinantie 15 art. 20 van de kerkorde van de Ned. Herv. Kerk           

College van diakenen.

Voorzitter:                              R van der Vegt

De Regge 26

7676 ER

Westerhaar

Secretaris:                               A Botter

Oranjestraat 174

7676 GC

Westerhaar

Penningmeester:                     A Fokke

Vinkenweg 30

7676 SR

Westerhaar.

Scriba kerkenraad:                 B. Lensen

Hoofdweg 164E

7676 AK

Westerhaar.

De administratie berust bij:    A Fokke

Als contactpersoon voor deze begroting geldt:

A Fokke

Omvang Hervormde Gemeente:        Klein

 

 

Algemene informatie.

Kerkprovincie:                                                                                   Overijssel & Flevoland.

1          Registratie nummer:                                                              58136

2          Classis(nummer):                                                                   Almelo

3          Ring:                                                                                      Almelo

4          Aantal wijkdiakonieen                                                          0

5          Aantal diaconale predikanten                                                0

6          Combinatie/ Federatie met

7          Aantal lidmaten:                                                                    605

8          Aantal doopleden:                                                                 677

9          Aantal geboorteleden:                                                           178

10        Totaal aantal leden (7 + 8 + 9)                                              1460

11        Aantal pastorale eenheden                                                    740

Verklaringen.

Het College van diakenen van de Hervormde Gemeente Westerhaar verklaart, dat het jaarverslag voor het jaar 2017 ingevolge ordinantie 15-20 door hen is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad.

Datum:                       ……………………………

Voorzitter:                  R van der Vegt

Handtekening:            …………………………….

Secretaris:                   A Botter

Handtekening:            …………………………….

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Westerhaar heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d.  …………………………

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de Provinciale Diaconale Commissie.

Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende 5 werkdagen ter inzage worden gelegd.

Datum:                       ……………………………

Preses:                         E-J Mensink

Handtekening:            …………………………….

Scriba:                         B. Lensen.

Handtekening:            …………………………….

Diaconie Hervormde Gemeente Westerhaar.

Begroting van baten en lasten:

Jaarverslag 2018

Bedragen in euro’s                  

Baten:

Rente spaarrekening:                          €          8,59

Bijdragen levend geld :                       € 11.896,07

Kerktelefoon:                                     €   1.847,50

Collecten voor derden:                      €          -,00

—————————-  +

€ 13.752,16

Lasten:

 

Bredere organen:                                €   1863,04

Bestuurskosten:                                  €     278,45

Ondersteuning:                                  €         0,00

Bejaardenwerk:                                  €   3159,83

Plaatselijk jeugdwerk:                       €         – .00

Diaconale doeleinden:                       €   3301,03

Af te dragen collectes:                       €   2036,18

Kerkradio / telefoon:                          €     810,90

Instellingen:                                       €   1138,86

Batig saldo:                                        €         0,00

—————————-

€ 12.588,29

Saldo:                                                 €   1.163,87