Diaconie

Diaconie.

In de Bijbel lezen we veel over Gods Vaderlijke zorg voor Zijn schepping –
in het bijzonder Zijn zorg voor de mens. Daarvan getuigt ook de komst van de
Heere Jezus Christus naar deze aarde. Want zó lief had God de wereld! Christus kwam om te dienen. Hij leert ons om de ander hoger te achten dan onszelf. Hij leert ons om de minste te zijn. Die lessen zijn dan ook de bron waaruit elk rechtgeaard diaconaat ontspringt.

De taken van de diaconie kunnen als volgt worden samengevat.
 De zorg voor de algemene diaconale belangen van de centrale gemeente.
 Het behartigen van onderling dienstbetoon.
 Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat uit diaconaal oogpunt behoeven.
 Het bijeenbrengen van de benodigde gelden voor de uitoefening van het diaconaat in binnen en in buitenland (o.a. werelddiaconaat).
 Het dienen van de kerk in haar taak om overheid en samenleving te wijzen op haar roeping en ten aanzien van sociale vraagstukken de gerechtigheid te betrachten.
 Het verrichten van andere taken op diaconaal terrein o.a. het Jeugddiaconaat.

E. Aman  06-51046998

T. Bove 06-30010718      

A. van Braam 06-37289730

A. Fokke 0546-657569            

H. Scholten 0546- 659585      

B. Wessels         

J. Lubbers

diaconie@hervormdwesterhaar.nl