Kerkenraad

De Kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Hij formuleert beleid voor de gemeente, draagt dat uit en ondersteunt de gemeente in de uitvoering ervan. Daarmee is de kerkenraad verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.
De Kerkenraad heeft intern haar taken verdeeld. Dat zijn zowel taken binnen de gemeente alsook afvaardigingen naar andere colleges of instanties.

Informatie

De kerkenraad vergadert doorgaans elke 2e woensdag van de maand. De aanvang van de vergaderingen is 19.45 uur.

Iedere vergadering van de kerkenraad wordt voorbereid door de predikant en de scriba. De voorbereidende vergadering vindt plaats aan het einde van de week voorafgaande aan die waarin de kerkenraadsvergadering valt. Stukken gericht aan de kerkenraad dienen op dat moment bij de scriba binnen te zijn. In de voorbereidende vergadering wordt de agenda vastgesteld. De agenda met de bijbehorende stukken zullen de daaropvolgende zondag in de consistorie worden uitgereikt.

Zaken van (louter) pastorale aard – het huisbezoek – komen in het consistorie (predikant en de vier ouderlingen) aan de orde.

De kerkvoogdij beheert het Kerkenraadfonds, waarvoor maandelijks een collecte gehouden wordt. Diverse voorkomende kosten worden hieruit betaald.