Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Westerhaar

2013 – 2017

Inhoudsopgave:

A. Algemene gegevens.

B. Samenstelling bestuur.

C. Doelstelling/Visie.

D. Beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

F. Verslag activiteiten.

G. Voor genomen bestedingen.

H. Verkorte staats van baten en lasten met toelichting.

A. Algemene gegevens

De Hervormde gemeente te Westerhaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut ( kerkorde ) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt om schreven ”een gemeente is de gemeenschap die geroepen, tot eenheid ,getuigenis en dienst, samen komt rondom Woord en sacramenten”, (ordinantie 1 artikel 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel5 lid 1 van de kerkorde. De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat om bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en ( tucht )rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeente en andere onderdelen, de gemeente en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aan gewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Westerhaar.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 25 leden, die worden gekozen door en uit de belijdende leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Samenstelling Kerkenraad:

11 Ouderlingen, waarvan 2 Jeugd Ouderlingen, 7 Ouderlingen Kerkrentmeesters, 7 College van Diakenen

De kerkenraad is verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. begroting en de jaarrekening.. Verder hebben zowel kerkenraad als het College, het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.(Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijdende gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar om het woord te horen en te verkondigen.

Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland.

De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen ( begroting ) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk ( of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslag jaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslag jaar

BATEN: Jaarrek. 2014 Jaarrek. 2015 Begr. 2015

80 Baten onroerende zaken 19.594 21.990 22.900
81 Rentebaten en dividenden 1
83 Bijdragen levend geld 162.644 150.742 147.900
85 Subsidies en bijdragen 272
TOTAAL BATEN € 182.238 € 173.005 € 170.800
LASTEN:

40 Lasten kerkgebouwen (excl. afschr.) 22.977 35.209 21.600
41 Lasten onroerende zaken en inventarissen 464 856 950
43 Pastoraat 112.697 101.346 118.700
44 Lasten kerkdiensten, catechese etc. 1.971 1.968 1.850
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen 9.560 9.352 9.800
46 Salarissen en vergoedingen 25.787 20.480 22.000
47 Kosten beheer en administratie 7.740 9.017 9.900
48 Rentelasten 4.491 3.011 3.000
TOTAAL LASTEN € 185.687 € 181.239 € 187.800

53 Toevoegingen fondsen en voorzieningen 6.900 0 0
58 Overige baten en lasten 10.352 10.745 11.000

TOTAAL RESULTAAT € 3 € 2.511 € 6.000

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de vrijwillige bijdrage gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheid subsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk) gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten ( zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de kosten van de eigen organisatie

( koster, vrijwilligers ) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.