Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Westerhaar

Beleidsplan Hervormde Gemeente                     Westerhaar – Vriezenveensewijk         2019 – 2023

1.De Gemeente

Grondgedachte

 • Wij willen als Gemeente van de Heere een ankerplaats zijn voor ieder die rust en houvast in zijn of haar leven zoekt.
 • Een plek waar het evangelie van het Koninkrijk van God van Geloof, Hoop en Liefde wordt verteld en nageleefd.
 • Wij zien het als onze opdracht om eerst zelf goed te luisteren naar het Evangelie van Jezus Christus, die Zijn leven voor ons gaf.
 • En vervolgens biddend te luisteren naar wat er bij gemeenteleden en niet-gemeenteleden in onze omgeving speelt. In vertrouwen dat God ons zal laten zien welke weg wij moeten gaan.

1.1 Wat is de gemeente volgens de Schrift?

 • Het lichaam van Christus (1 Corintiërs 12: 12-31)
 • Een geestelijk huis (1 Petrus 2: 5)
 • De kudde Gods (1 Petrus 5: 2)

1.2 Wat is de gemeente nu?

 • Dankzij de trouw van Christus het Hoofd, mag de gemeente als zijn lichaam bestaan tot op de huidige dag rond Woord en Sacrament; alhoewel sommige leden elders, of in het geheel niet meer kerken en anderzijds sommigen, tot andere gemeenten behorende, zich bij de Hervormde Gemeente van Westerhaar hebben gevoegd.
 • Dankzij het vernieuwende werk van de Heilige Geest, mag de gemeente nog steeds het geestelijk huis zijn, alhoewel niet iedereen zich in laat voegen.
 • Dankzij de roepstem van God wordt de kudde bijeenvergaderd, alhoewel niet iedereen aan de roepstem gehoor geeft.

1.3 Hoe kan de gemeente haar roeping vervullen?

 • De gemeente wordt telkens geroepen tot de dienst aan het Woord van God in de prediking van het Evangelie en de viering van doop en avondmaal in:
 • De openbare eredienst
 • De missionaire arbeid
 • Het diaconaat
 • De herderlijke zorg
 • De geestelijke vorming
 • En ook in alle andere arbeid van het lichaam van Christus. Alle leden van de gemeente zijn, na roeping, gehouden in ambt of dienst, hun gaven aan te wenden tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft. De gemeente geeft gehoor aan haar roeping door, onder leiding van de kerkenraad, de samenhang in haar leven en werken te bevorderen en alles te richten op de lofprijzing van de Naam van de Here en de dienst in de wereld.

2 De Eredienst

Grondgedachte

 • Samengeroepen door de Here komt de gemeente samen tot de lezing van de Heilige Schrift in de openbare prediking van het Evangelie.
 • De viering van doop en avondmaal.
 • De dienst van lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

2.1 Waartoe is de gemeente geroepen volgens de schrift?

 • De verkondiging van het Evangelie
 • Viering van de Sacramenten
 • Dankzegging en de lofprijzing aan God in gebed en lied
 • Aanroepen van de naam van de Here voor de nood in kerk en wereld
 • Onderlinge bemoediging en toerusting met het oog op de getuigenis en dienst
 • Gemeenschap zijn
 • Het bijeenbrengen van liefdesgaven

2.2 Wat doen wij nu? Tijden en gelegenheden zie: Kerkblad, website www.hervormdwesterhaar.nl,Dagblad Tubantia, Weekblad Twenterand, Weekblad De Toren & Spandoeken.

 • Weekblad Gemeentecontact.
 • Voor de Eredienst maakt onze gemeente gebruik van de Orde van dienst V bij de doop en IV bij het avondmaal. Een gastpredikant mag ook een ander formulier (!) gebruiken.
 • Als liedbundel wordt voornamelijk Liedboek voor de Kerken (1973) gebruikt aangevuld met Hervormde bundel 1938, Evangelisch Liedboek, Opwekking, op Toonhoogte en bundel Joh.de Heer.
 • Tijdens de diensten worden de liederen/ gezangen en ook de schriftlezing(en) getoond via de beamer.
 • Met uitzondering van de afkondigingen, gemeentezang en de inzameling van de gaven wordt de kerkdienst volledig verzorgd door de predikant. Een groot gedeelte van de gemeente aanvaardt de huidige vormgeving van de Eredienst.
 • De jeugddiensten worden verzorgd door, zowel de eigen, als ook door gastpredikanten. Aan de liturgie in deze diensten wordt meegewerkt door leden van de jeugdraad.
 • Enkele keren per jaar, bij bijzondere diensten, wordt medewerking verleend door een van de plaatselijke koren en/of de muziekvereniging of andere vocale/muziek groepen.
 • Viering van het Heilig Avondmaal vindt drie keer per jaar plaats op zondag en tijdens de diensten op Goede Vrijdag.
 • Het is het beleid van de kerkenraad dat als samenwonenden hun kindje ten doop willen houden: men of gaat trouwen of dat men de belijdeniscatechese gaat volgen. Hiermee tonen zij dan aan dat zij hun kind een geloofsopvoeding kunnen en zullen geven.
 • Bij het avondmaal is ons beleid dat leden uit zustergemeenten welkom zijn aan tafel, mits zij in eigen gemeente gerechtigd zijn het avondmaal te vieren.
 • Zij die niet (meer) in staat zijn de diensten mee te maken, worden in de gelegenheid gesteld via kerkradio & internet mee te luisteren.
 • Tijdens de morgendienst functioneert de oppas/kindernevendienst, zodat ouders eventueel samen de dienst kunnen bijwonen.
 • In de kerkzaal is er tijdens de Eredienst op zondag een bloemstuk aanwezig. Dit wordt als groet van de gemeente, door een lid van de gemeente naar een gemeentelid gebracht die in het ziekenhuis heeft gelegen of om andere redenen niet in staat is de diensten te bezoeken.
 • In de diensten wordt doorgaans gecollecteerd voor het college van kerkrentmeesters en voor diaconale doeleinden, terwijl er aan de uitgang nog eens wordt gecollecteerd voor de kerkrentmeesters. De opbrengst van de collecten in de jeugddienst is voor het jeugdwerk.
 1. Apostolaat / Zending

Grondgedachte                                                                                                                    De gemeente is geroepen in verbondenheid met Gods volk Israël, door woord en daad te getuigen van het in Christus verschenen heil.

3.1 Hoe dient de gemeente haar roeping volgens de Schrift

 • Door te getuigen in de gemeente en aan hen die van het evangelie vervreemd zijn en aan de volkeren.
 • Getuigenis vindt plaats in: prediking, dienst der barmhartigheid, evangelisatie, omzien naar elkaar en gemeenschap zijn.

3.2 Wat doen we nu? (zie ook gemeentegids)

 • Verkondiging in de eredienst en in rouw- en trouwdiensten incl. huwelijksbijbel.
 • Open jeugdwerk en kindersamenkomsten
 • Zendingsavond
 • Huis- aan huis collectes voor de uitwendige zending
 • Zendingsbussen in de kerk
 • Collectes voor de inwendige zending
 • Evangelisatie bijeenkomsten
 • Lectuurverspreiding (2x per jaar evangelisatiebladen)en 1 maal per jaar Elisabeth bode voor alle adressen van lidmaten.
 • Uitdelen en beschikbaar stellen van Bijbelse dagkalenders
 • Uitdelen van Bijbelse dagboeken bij huwelijksjubilea, etc.
 • Via het kerkblad met o,a, meditatie en kerkdienstroosters
 • Godsdienstonderwijs aan de Openbare Basisschool, is op verzoek van de leiding Openbare Basisschool beëindigd. Maar moet mogelijk op termijn wel weer worden gestimuleerd.
 • Speciale bijeenkomsten en kerkdiensten voor en met gehandicapten
 • Ophalen van ouderen en lichamelijk gehandicapten naar de kerk met busjes wanneer zij dit niet zelfstandig kunnen
 • Het houden van de vakantie bijbelweek tijdens de zomervakantie
 • De organisatie van de alpha cursus in de gemeente
 • Het organiseren van kringwerk zoals bijbel kringen, gemeentegroeigroepen en diverse geloofsopbouwende cursussen.
 • Aandacht in de diensten en op speciale avonden voor de verbondenheid Kerk – Israël.

3.3 Hoe bereiken we ons doel?

 • Alles te doen wat hierboven is genoemd
 • In de gemeente door de wekelijkse openbare eredienst, waarin de verkondiging in begrijpelijke taal dient te geschieden.
 • De morgendiensten op de bid- en dankdagen worden in samenwerking met de plaatselijke basisscholen en kerken georganiseerd. Dit zijn laagdrempelige diensten.
 • Eerste kerstdag wordt een laagdrempelige dienst gehouden. Dit zou eventueel kunnen worden uitgebreid met het houden van bijzondere diensten op tweede paasdag en tweede pinksterdag.
 • Het getuigen aan de volkeren zou beter gestalte kunnen krijgen door direct contact met zendingswerkers.
 • Er zou meer aandacht kunnen zijn voor evangelisatie onder de gasten van het recreatiepark in de omgeving.
 • De vormgeving van hen die aan bovengenoemde activiteiten leiding moeten geven zou meer aandacht moeten krijgen.
 • Waar mogelijk moet samenwerking worden gezocht met andere plaatselijke kerken
 • De voorlichting over de bestemming van collectegelden kan worden verbeterd
 • Gedacht kan worden aan vakantiewerk onder de jeugd

4 Pastoraat

Grondgedachte                                                                                                               Pastoraat is het weiden en hoeden van de kudde van God in opdracht van de grote Herder: Jezus Christus, opdat de gemeente groeien zal in geloof, hoop en liefde.

4.1 In de beeldspraak van de grondgedachten dient de herder te weten waar het schaap zich bevind.

 • In de beeldspraak van de grondgedachte dient de herder te weten waar het schaap zich bevindt
 • Het persoonlijk pastoraat kan vorm krijgen d.m.v. luisteren, lezen, zingen, leren, vermanen, bidden, en verzoenen.
 • Het bijeenhouden van de kudde
 • De gemeenteleden zien naar elkaar om.

4.2 Wat doen we nu? In de wekelijkse erediensten, en gezamenlijke diensten met andere kerken wordt de kudde geweidt in grazige weiden van het Woord van God. Het pastoraat in de vorm van bezoek van de predikant of ouderling krijgt gestalte op verschillende manieren zoals:

 • Crisispastoraat in ernstige situaties, zoals bij ernstige ziekte, ongevallen of overlijden.
 • Regulier huisbezoek: regelmatig huisbezoek kan de saamhorigheid in de gemeente bevorderen.
 • Bij bijzondere gelegenheden zoals: jubilea, verjaardagen van de aller oudsten en recepties, wordt de aanwezigheid van een ambtsdrager erg gewaardeerd.
 • Ouders sturen een geboortekaartje naar de predikant. Er volgt dan een bezoek door de predikantsvrouw en vervolgens door de bezoekcommissie. Vaak gaat ook een ouderling op bezoek.
 • Het is het beleid van de kerkenraad dat als samenwonende hun kindje ten doop willen houden: men of gaat trouwen of dat met de belijdeniscatechese gaat volgen. Hiermee tonen zij dan aan dat zij hun kind een geloofsopvoeding kunnen en zullen geven.
 • Het oog hebben voor elkaar vindt o.a. plaats door het werk van de werkgroep, die bezoeken brengen na een geboorte in het betreffende gezin, aan ouderen in verpleegtehuizen, eenzame gemeenteleden en chronisch zieken. Ook gemeenteleden die van elders zijn gekomen worden bezocht.
 • De wijkouderling signaleert en coördineert het pastoraat in zijn wijk en schakelt , zo nodig, de predikant in.
 • Het als gemeenteleden nadrukkelijk omzien naar elkaar.

4.3 Wat dient er verbeterd te worden? Bij de keuze van gastpredikanten dient er rekeningen te worden gehouden met de samenstelling van de gemeente, zodat jong en oud worden aangesproken, zonder dat aan de essentie van de eredienst voorbij wordt gegaan.

 • Binnen de kerkenraad blijft aandacht voor onderlinge toerusting gewenst.
 • Crisispastoraat: bij de wijkouderling kan de organisatie van de diakenen en ouderlingen, beter op elkaar worden afgestemd, zodat een ouderling binnen zijn wijk kan samenwerken met een diaken.  • Indien gewenst kan er groothuisbezoek georganiseerd wo   rden.                                                            • Reguliere huisbezoeken: voldoende ouderlingen ( en diakenen) zijn een vereiste                                        • De vervulling van de bestaande vacatures ouderlingen en zelfs uitbreiding van het aantal                                           ouderlingen is dringend gewenst, zodat het pastoraat beter kan worden behartigd.
 • Zij die niet meer in staat zijn de erediensten te bezoeken dienen extra aandacht te krijgen.
 • Bezoek bij bijzondere gelegenheden.
 • Door de predikant worden er een aantal toerustingsavonden verzorgd voor de kerkenraad.
 • De bezoekdames zouden, net als de diakenen, gekoppeld kunnen worden aan vaste wijkouderlingen, waardoor een netwerk ontstaat van “luisterende oren”
 • Het verdient aanbeveling, in de voorbede de namen te noemen van hen die bijzondere dingen meemaken. Het is een onopgeefbaar aspect van het “gemeenschap der heiligen” zijn.
 • Binnen de gemeente worden we geconfronteerd met acute geestelijke nood, zoals verslaving aan drugs, alcohol en gokken. Ook vinden we personen met suïcidale neigingen en psychische problemen.
 • Momenteel wordt er gewerkt aan een interkerkelijk pastoraal netwerk / zorgzame kerk.
 1. Diaconaat

Grondgedachte                                                                                                               Diaconaat is de dienst van barmhartigheid, in de naam van de grote Diaken Jezus Christus, aan allen die hulp behoeven.

5.1 wat dient in het diaconaat volgens de Schrift te gebeuren.

 • Het dienen aan de tafel des Heren
 • Hulp aan lidmaten die financiële problemen hebben. Hulp indien nodig in samenwerking met maatschappelijk werkers.
 • De Heilige Geest schakelt soms diakenen in bij de verbreiding van het Woord van God.

5.2 Wat doen we nu? De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de vervulling van de dienst der barmhartigheid in de geestelijke noden, door te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Zij kiest daartoe o.a. uit haar midden diakenen en stelt de benodigde financiële middelen ter beschikking. De diakenen hebben tot taak:

 • Bijwonen van de erediensten
 • Dienen aan de tafel des Heren
 • Inzamelen en uitdelen van de gelden
 • Beheer van voor diaconaal bestemde goederen en gelden
 • Actief deelnemen in besturen van instelling met een diaconaal doel
 • Verzorging van vervoer van ouderen en minder validen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen
 • Verbreiding van het Woord van God (d.m.v. kerkradio of internet (kerkomroep.nl) aan hen die aan huis zijn gebonden
 • Het bezoeken (met attentie) van de jarige gemeenteleden van 80 jaar en ouder.
 • Het bezoeken van langdurige zieken in overleg met bezoekgroepen.
 • Een keer per jaar bezoek brengen aan de (oud-)gemeenteleden in inrichtingen en verpleegtehuizen.
 • Stimuleren en organiseren van vakantieweken in het Roosevelthuis
 • Geven van financiële steun aan het kerkelijke jeugdwerk en de werkgroep, voedsel acties Manna 2x per jaar.
 • Via de jeugddiaken contact houden met hen die actief zijn in het jeugdwerk
 • Contacten te onderhouden met maatschappelijke werkers, teneinde tot een goede afstemming te komen bij de steun aan behoeftige gemeenteleden.

5.3 Wat dient er verbeterd te worden.

 • Zicht op de realiteit van de nood
 • Waken voor versnippering van hulp over teveel gelijksoortige instellingen
 • Overleg met de kerkenraad over de doelen waarvoor zal worden gecollecteerd (collecterooster)
 • Voorlichting aan de gemeente over het werk van de diaconie
 • Sommige activiteiten van de diaconie worden ook door anderen uit de gemeente gedaan (bezoek aan mensen in de tehuizen, aanbieden van kalenders). Enige afstemming is gewenst

6 Jeugdwerk

Grondgedachte

Jeugdwerk is een leeftijdsgebonden categorie van vorming en toerusting, waarin de jongeren van de gemeente God leren kennen, belijden en dienen.

6.1 Wat vraagt de Schrift van ons?

 • Tekenen van Gods genadeverbond oprichten, zoals Heilige Doop en Heilig Avondmaal
 • De geschiedenis van God met zijn volk doorvertellen.
 • Als ouderen zelf een leesbare brief van Jezus Christus te zijn.
 • Wegen openen en open houden, zodat jongeren in hun eigen belevingswereld toegang tot de Heiland kunnen krijgen

6.2 Wat doen we nu?

 • Heilige Doop
 • Voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof en de toelating tot het
 • Heilig Avondmaal.
 • Verkondiging waarin ook jongeren aangesproken worden
 • Kindernevendienst.
 • Jeugdwerk (zie gemeentegids)
 • Catechisaties (zie gemeentegids)
 • Speciale diensten voor en met de jeugd/jongeren
 • Pastoraat aan jongeren via huisbezoek
 • Meer inbreng van de kerkenraad door naast de huidige jeugdouderling en jeugddiaken, een tweede jeugdouderling te kiezen.

6.3 Wat kan er verbeterd worden?

 • Meer aandacht van de kerkenraad door bezoek van kerkenraadsleden aan elk onderdeel van het jeugdwerk als teken van meeleven en ter verbetering van het contact met de kerkenraad
 • Het aantal deelnemende kinderen aan de kindernevendiensten mag wel wat meer worden.
 • Goede voorlichting over de gevaren waaraan de jeugd bloot komt te staan in de huidige samenleving, dit door bijvoorbeeld thema diensten en de contactavonden.
 1. Vorming en toerusting

Grondgedachte                                                                                                               Vorming en toerusting hebben als doel de kennis van onze God in de gemeente te vergroten en Hem te leren belijden en dienen.

7.1 Wat vraagt de Schrift van ons? Gevraagd wordt van ons elkaar vanuit het Woord van God te versterken in het geloof en toe te rusten tot getuigen en dienstbetoon.

7.2 Wat doen we nu?(zie ook gemeentegids en internet voor tijden en gelegenheden)

 • Erediensten waarin het Evangelie wordt verkondigd
 • Jeugdwerk
 • Bijbelkring
 • Gemeente Groei Groepen
 • Lidmatenkring
 • Vrouwenvereniging
 • Vrouwenochtenden
 • Kring van doopouders
 • Huisbezoek
 • Vorming en toerusting aan kerkenraad
 • Weeksluitingen in het zorgcentrum
 • Spreekbeurten bij kerstvieringen van ouderbonden
 • Catechese
 • Alpha cursus
 • Gemeente brede toerusting cursussen (eventueel in samenwerking met andere kerken)

7.3 Wat dient er verbeterd te worden ?

 • Er dienen meer gemeenteleden betrokken te worden bij vorming en toerusting
 • Er dient een zorgvuldige selectie te worden gemaakt van de te gebruiken materialen
 • De coördinatie van het werk in de gemeente kan worden verbeterd.
 • Hiertoe moet er ieder jaar een rooster worden gemaakt van alle activiteiten
 • De contacten met de basisscholen, ook via het bestuur, kunnen worden verbeterd
 • Wellicht kan gekomen worden tot een vorm van huwelijkscatechese.

8 College van Kerkrentmeesters (ouderling kerkrentmeesters)

Grondgedachte                                                                                                                           De gemeente is door God geroepen de financiële middelen, die nodig zijn voor het in stand houden van de eredienst, de catechese en het onderdak aan alle kerkelijke activiteiten en alle andere gewenste voorzieningen voor pastorale zorg, te verschaffen.

8.1 Wat zegt de Schrift hierover? Ten aanzien van de rechten op levensonderhoud van de voorgangers worden door Paulus duidelijk aanwijzingen gegeven (1 Cor. 9; Gal. 6;6 en 1 Tim. 5: 17-19) Over de huisvesting van de gemeente wordt niet rechtstreeks gesproken. Het is echter duidelijk dat, evenals onder het oude verbond er voorschriften waren voor het gebouw waarin de eredienst plaatsvond (de tabernakel en de tempel) en de inrichting daarvan. Ook de gemeente van het nieuwe verbond mag beschikken over geschikte ruimtes voor hun samenkomst.

8.2 Wat doen we nu ? Zorgen voor voldoende financiële middelen. Deze komen beschikbaar door:

 • Collectes in de eredienste
 • Actie Kerkbalans
 • Gerichte dankdagcollecte of dankbaarheids thema collecte
 • Verhuur gebouwen aan derden
 • Verjaardagsfonds
 • Legaten
 • Subsidies
 • Overschotten uitgifte van het kerkblad
 • Inning van de bijdragen voor de Solidariteits Kas
 • Acties door middel van Paascollecte en Eindejaarscollecte
 • Collectebussen tijdens catechisaties
 • Overige acties door gemeenteleden met als doel het beschikbaar komen van financiële middelen
 • Zorgen voor het onderhoud van de pastorie en de overige kerkelijke gebouwen en het interieur van deze gebouwen, zowel binnen als buiten.
 • Trachten de exploitatie van de gebouwen zoveel mogelijk rendabel te maken (o.a. verhuur)
 • Uitgifte van het kerkblad
 • Het in stand houden van een volledige predikantsplaats.
 • De financiën voor een parttime bijstand in het pastoraat beschikbaar stellen
 • Zorgen voor een passende vergoeding voor de kosters en anderen die betaald werk verrichten t.b.v. de gemeente
 • Zorgen voor betalingen aan gastpredikanten en organisten.
 • Zorgen voor het tuinonderhoud
 • Beschikbaar stellen van voldoende zaalruimte voor de kerkelijke organen en verenigingen.
 • Faciliteren van de vrijwilligers groepen

8.3 Wat kan er verbeterd worden ? Over het algemeen zijn de bijdragen van de gemeenteleden aan de lage kant. Gezocht moet dan ook worden naar wegen om hierin verandering te brengen. Dit kunnen zijn:

 • De gehele kerkenraad kan meer bewust worden gemaakt van de problemen die er zijn met het beheer van de financiën en de rol en verantwoordelijkheid van ieder college daarin
 • Inventariseren van het geefgedrag binnen leeftijdsgroepen, zodat een goede meerjarenbegroting gemaakt kan worden en gerichte acties opgezet kunnen worden
 • Informatie verstrekken aan de ouderlingen en diakenen over de financiële problemen van de gemeenteleden die zij bezoeken.
 • Tijdens groothuisbezoek ook een kerkrentmeester uitnodigen voor de bespreking van deze zaken.
 • In het kerkblad ook regelmatig met gerichte en zinvolle informatie komen
 • Gemeenteleden die ver onder de maat blijven met hun bijdragen persoonlijk benaderen via een brief of door een bezoek van kerkrentmeesters. Geven naar vermogen.
 • Voorlichting van kerkrentmeesters aan (belijdenis-)catechisanten
 • Zorgvuldig toezicht houden op de vrijwilligers die betrokken zijn bij de geldwerving, zodat door hun slordigheid geen inkomsten blijven zitten.
 • Bij nalatigheid gemeenteleden gericht wijzen op hun verantwoordelijkheden.
 • Sommige financiële activiteiten kunnen misschien worden gekoppeld aan een bepaald doel. Dit kan de vrijgevigheid bevorderen.
 • Voorlichting geven via het kerkblad over de mogelijkheden voor belastingaftrek van de bijdragen en het gebruik van collectemunten.

Overwogen kan worden om een commissie van bijstand in het leven te roepen, die

 • kerkrentmeesters assisteert bij de uitvoering van hun taken. Deze commissie zou mede kunnen dienen als kweekvijver voor toekomstige kerkrentmeesters en de leden zouden ingeschakeld kunnen worden voor hand- en spandiensten in het gebouw en bij bezoek aan lidmaten die wat nalatig zijn in hun financiële bijdragen.
 • Betaalde advertenties van de plaatselijke bedrijven in het kerkblad.

Ondertekening

Aldus te Westerhaar – Vriezenveensewijk vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 12 juni 2019