Meditatie

GELOOF – HOOP – LIEFDE

Het is die prachtige trits uit 1 Korinthiërs 13. Drie woorden die op elke gedrukte uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland te vinden zijn. Drie woorden die willen uitdrukken waar het in ons leven voor Gods aangezicht om gaat.

Allereerst een leven in geloof. Zegt op zich nog niet zoveel, aangezien alle mensen wel iets geloven, maar dat geloof op zich hun nog niets brengt. Anders ligt het wanneer we ons geloof richten op Jezus Christus, Zoon van God, en het verlossingswerk dat Hij aan het kruis van Golgotha heeft volbracht. Door dát geloof heb ik een Heer en Heiland, een Verlosser.

En het is die Heer en Heiland die de enige bron is van mijn hoop: mijn leven is geborgen in Gods handen. Ik ben niet van mijzelf, niet van de wereld, noch aan mijzelf, noch aan de wereld overgeleverd, maar ik ben van Hem! Hij heeft mij gekocht en betaald. Niet met goud, niet met zilver, maar met zijn leven. O ja, ik heb een Heiland… maar bovenal heeft de Heiland mij!

Geloof en hoop: schatten in het leven van een christen. “Maar als ik de liefde niet had, het ware niets!” schrijft Paulus in zijn brief. Want centraal in het geloof en in onze hoop staat de liefde. Góds liefde voor ons! Daar begint het mee. Vanuit die liefde heeft Hij ons zijn Zoon gegeven en ons leven overgebracht van de duisternis in het Licht. Laten we dat maar nooit vergeten: het begint allemaal met Gods liefde voor ons!!! “Wij hebben lief, omdat Hij ons éérst heeft lief gehad!” schrijft Johannes in zijn eerste brief (4:19)

Gods liefde, zijn Wóórd dat vlees geworden is, vraagt om een ánt-woord, een tegen-woord. Zijn ‘ja’ zoekt ons ‘ja’. Zijn liefde zoekt onze liefde. Een liefde voor Hem, die zijn uitwerking vindt in een liefde voor elkaar. De Kerk.

In de kerk, de ‘kuriakè’ (lett. ‘dat wat van de Here is’) vinden Woord en antwoord, geloof, hoop en liefde elkaar. Het Evangelie van het kruis is Evangelie van liefde, van hoop. Het appelleert aan ons geloof. Het roept op om een voor God heilig leven te leiden, elkaar in liefde te zoeken, “de wereld te verbeteren, te beginnen bij jezelf”. Beter: te beginnen bij Hem! En dat allemaal binnen die bijzondere gemeenschap die we ‘Kerk’ noemen. Letterlijk een gemeenschap van mensen die van de Here zijn! Beseffen we wel hoe bijzonder dat is? We zijn van de Here! “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het  ook!” (1 Joh. 3:1). We zijn broeders en zusters van elkaar. Familie, kinderen van een zelfde Vader. Familie met eenzelfde doel: vanuit de liefde van de Vader deze liefde met elkaar en met de wereld te delen!

En ook aan het begin van dit nieuwe jaar des Heren 2020 klinkt zoals elk jaar weer de vraag: wat is deze gemeenschap, deze familie met een heilige opdracht u waard? Zowel op financieel als op geestelijk vlak. Wat kunt en wilt u bijdragen waar het om verantwoordelijkheid in de ambten en andere functies betreft en waar het om de centen gaat? Wat kunt en wilt u bijdragen nu de roep weer door de gemeente gaat om ambten te vervullen, om jeugdclubs en catechisatie draaiende te houden?

Het begint allemaal met de liefde van God. Daaruit wordt ons geloof gegeven, hoop, door te weten dat we van Hem zijn, te wéten dat ons leven ook zal uitlopen op de liefde van God! En omlijst door zijn liefde mogen wij een spiegel zijn. Een spiegel om Gods liefde in de wereld te weerspiegelen.

ds. R.J. Kranen

Geplaatst in Geen categorie.