Meditatie

Gods plan gaat door
… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen,
Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn,
zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria
en tot aan het uiterste van de aarde …         Hand.1, vers 8

… En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
en begonnen te spreken in andere talen,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken …        Hand.2, vers 4

De veertigdagentijd na Pasen loopt uit op de dag, dat Jezus terugkeert naar Zijn plaats aan de rechterhand van God. Op Hemelvaart vieren wij dat Christus Zijn troon bestijgt. Vanaf dat moment zien wij Hem als onze Hemelkoning. En deze Hemelkoning heeft een belangrijke belofte gedaan aan Zijn discipelen. Zij zouden Apostel worden. En Apostel betekent: Gezondene. De discipelen zouden Gezondenen zijn, door Jezus, met een speciale opdracht: Zij zouden getuigen van Jezus Christus en van het Evangelie dat Hij heeft gebracht. Een grote taak, die deze jonge mannen gelukkig niet alleen hoeven te doen. God Zelf zou met hen zijn. Sterker nog: de kracht van God zou in hen zijn. Want de Heilige Geest van God, Die ooit zweefde over de wateren van de oervloed en Die in de gestalte van een duif neerdaalde op het hoofd van Jezus Zelf, op het moment van Zijn doop, zou nu over de discipelen komen.

50 dagen na Pasen vieren wij Pinksteren. Op dit feest vieren wij, dat deze belofte wordt vervuld. Sterker nog: in Handelingen 2 komt juist dit kernwoord drie keer terug. In vers 1 lezen wij, dat de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. In vers 2 lezen wij, dat het geluid van een geweldige windvlaag het huis vervult, waar de discipelen bij elkaar zijn. En in vers 4 lezen wij tenslotte, dat zij allen werden vervuld met de Heilige Geest en dat zij begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Pinksteren is dan ook het feest van de Vervulling. De belofte van Jezus, gedaan bij Zijn hemelvaart, komt hier uit. En daarmee is het gedaan met wachten: want de tijd is vervuld. Het is ook gedaan met een leven in een van God verlaten wereld. Want de Geest van God komt wonen in onze huizen en daarmee komt Hij onze leefwereld binnen om daar niet meer weg te gaan. En tot slot komt de Heilige Geest hier over de discipelen zelf. Hij zoekt niet alleen een woning in onze woningen. Hij zoekt ook niet alleen een woning in onze kerkelijke huizen (waar die ook maar mogen staan en welke kleur zij ook maar mogen hebben). Nee, de Geest van God wil wonen in ons hoofd en in ons hart. En waar dan van de discipelen wordt gezegd, dat zij eensgezind bij elkaar zijn, daar klinkt dan vervolgens het Pinksterevangelie van de vervulling met de Heilige Geest en het werk, dat zij nu mogen doen. Want zij verkondigen vanaf dit moment het Evangelie van Jezus Christus. En zij doen dat in andere talen. Precies zoals de Heilige Geest het hun gaf uit te spreken.

Gods plan gaat door! En bij Zijn plan schakelt Hij de mensen niet uit, maar in! En die mensen, dat zijn hele gewone mensen. Dat zijn mensen zoals u en ik. Mensen van de kerk, die weten en geloven: ik heb de Here Jezus nodig, want als ik naar mijzelf kijk, dan stel ik echt niet zoveel voor… Mensen dus, die alles van God verwachten en hun hoop stellen op Jezus Christus, de Eniggeboren Zoon van God. Deze hoop en deze verwachting maakt ons één. Want Christus maakt ons één. Hij is de Heer van Zijn kerk. En die Heer vult Zijn kerk met mensen, die Hij uitnodigt en die Hij tot Zich roept. En Hij roept de mensen tot Zich, via het getuigenis … van mensen! Mensen, die zich laten leiden door de Heilige Geest. Gewone mensen, die zich geroepen weten tot een grootse taak.
De gemeente van Jezus Christus bestaat dan ook uit geroepen mensen. Er is immers een getuigenis uitgegaan van de Apostelen. In hen heeft de Heilige Geest geroepen! Hij heeft geroepen naar al die mensen die daar bij elkaar waren. Hij heeft geroepen, door de eeuwen heen, naar al die volken, die Hij kon bereiken. Hij heeft ook u en mij geroepen om te leven en te geloven, niet alleen dat wij aan God een plaats geven in ons leven, maar juist ook andersom: dat God aan ons een plaats geeft in Zijn schepping en in Zijn tijd, in Zijn huis en in Zijn hart. Want DAT is Pinksteren. Dat God een plan heeft met deze wereld. Dat Hij een plan heeft voor Zijn huis en voor allen, die Hij tot Zich roept. En daarbij wil Hij niet praten over onze hoofden heen. Nee, Hij roept ons, opdat wij ook wij getuigen, met ons hoofd en met ons hart, met onze wil en met onze kracht, met alles wat in ons is, omdat de Geest in ons is. Want waar de Geest ons leidt, daar zet God Zijn plannen door.

Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Gez.242, vers 7    Ds.Gerard Doorn

Geplaatst in Geen categorie.