Meditatie

Stilte.

Maar Jezus zweeg… (Mt. 26: 63a).

Tot drie maal toe is er in de evangeliën sprake van een zwijgende Jezus. De eerste keer spreekt Jezus niet tegenover Kajafas, de Hogepriester (Mt. 26: 63a). De tweede keer weigert Hij Pilatus antwoord te geven (Joh. 19: 9: ‘Maar Jezus gaf hem geen antwoord’). Ook treffen we Jezus zwijgend aan tijdens het verhoor, dat door Herodes wordt afgenomen (Lk. 23: 9: ‘En Herodes ondervroeg Hem met veel woorden, maar Hij antwoordde hem niets’). Een zwijgende Jezus… Wat moeten Kajafas, Pilatus en ook Herodes er wel niet van gedacht hebben? Jezus geeft geen reactie… de reacties van degenen die Hem ondervragen, zijn daarentegen zeer uiteenlopend. Als Jezus zwijgt, begeeft Kajafas zich tot het zweren van een eed. ‘Ik bezweer U bij de levende God dat U ons zegt, of U de Christus bent, de Zoon van God’. Pilatus weet er ook niet goed raad mee. Hij haalt zijn schouders op. Wat is dat voor een ‘koning’ die zichzelf in het geheel niet probeert te rechtvaardigen? En bij Herodes en zijn soldaten roept het zwijgen van de Here Jezus de spotlust op. Een koning zonder soldaten; die moet toch wel het voorwerp van spot worden. Een zwijgende Jezus… Kajafas, Pilatus en Herodes weten niet goed wat ze met Hem aan moeten. Maar de gemeente van Christus put juist (ook) uit dit moment in de lijdensgeschiedenis troost. Want het zwijgen van Christus dient een groot belang; het is een plaatsvervangend zwijgen geweest. Hoe? Wel, denk dan even terug aan de situatie in het Paradijs. Na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva komt de Here tot Adam met de vraag: ‘Adam, waar bent U’? En op de vraag of hij dan misschien van de ‘boom der kennis van goed en kwaad’ gegeten heeft, zegt Adam – de vinger beschuldigend uitstekend -: ‘De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten’. En als Eva ter verantwoording geroepen wordt, zegt ze: ‘De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten’. Adam en Eva spreken… maar ze hadden moeten zwijgen… Ze hadden de hand op hun mond moeten leggen. In plaats van ootmoedig het hoofd te buigen, namen ze het woord… en niet zonder durf. ‘Here God, U moet niet bij ons zijn’!  Christus zweeg stil; Hij antwoordde niets. Dat was, omdat wij niet gezwegen hebben… en ook nu nog niet zwijgen. Hij zweeg omdat wij ons steeds weer opnieuw uitputten in verontschuldigingen. Hij zweeg stil… opdat wij eeuwig zouden zingen van Gods goedertierenhêen… een immens wonder! Best de moeite waard om bij stil te staan. Het evangelie, dat Christus is gestorven voor zondaren, bevat ook dit moment: die voor ons gezwegen heeft. In dit gebeuren gaat de profetie uit Jesaja 53 in vervulling: ‘(…) maar Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open’. Christus zwijgt; Hij is niet uit op zelf-rechtvaardiging maar op de rechtvaardiging van zondaren. Christus zwijgt… opdat wij niet met een zwijgende God van doen zullen hebben.
Het kan zijn dat God voor uw ervaring ver weg is; alsof Hij niet hoort… en nog minder antwoordt. God is in uw beleving een zwijgende God. Wijst u Hem dan op het plaatsvervangende zwijgen van Christus. Alleen om wille van Christus’ volbrachte werk zal de Here zijn stilzwijgen verbreken…  Is het niet om stil van te worden?! A. Prins.

Mededelingen van de Kerkenraad

Procedure Vrouw in het Ambt Wanneer dit kerkblad zal verschijnen, hebben de gespreksavonden inmiddels plaatsgevonden. Op de eerste avond was er helaas weinig belangstelling vanuit de gemeente, de tweede moet tijdens dit schrijven nog komen. Dinsdag 26 maart zal dan de stemmingsavond plaatsvinden over de procedure : Vrouw in het ambt”. Van 19.00 uur – 20.00 uur kunnen alle belijdende leden, die inmiddels een uitnodiging hiervoor hebben ontvangen, schriftelijk hun stem uitbrengen. U bent dan allen welkom in de consistorie, waar het moderamen zal zitten en de stembiljetten gereed zullen liggen. U kunt op deze biljetten dus aankruisen voor vrouw in het ambt of tegen vrouw in het ambt, en daarna kunt u de biljetten in de bus deponeren. Wij vragen u wel om uw uitnodiging mee te nemen, zodat wij dan de namen en adressen kunnen controleren. Wanneer er mensen zijn die hun stem per volmacht willen inleveren, moet u de onderstaande strook invullen. Daarmee kan degene die u hiertoe machtigt het stembiljet inleveren en in de bus deponeren. Let wel op blanco stemmen worden niet meegerekend. Woensdag 27 maart zal de kerkenraad dan beslissen over de procedure vrouw in het ambt in hun vergadering. Nogmaals willen wij u allen u hiervoor uitnodigen namens de kerkenraad. Laten wij ook in ons gebed Zijn zegen vragen over deze procedure, dat Hij ons mag leiden bij het nemen van onze beslissing.

Rondom de diensten In het preekrooster ziet u ook dit keer geen onbekende namen van voorgangers die de diensten hopen te leiden. Zondag 17 maart hopen wij in de morgendienst op medewerking van De Lofstem en Zang en Vriendschap. ‘s Avonds zou er een catechisantendienst gehouden worden maar deze is door omstandigheden verschoven naar een nader te bepalen datum. Zondagavond 31 maart hoopt onze oud – predikant ds.
Woudenberg de dienst te leiden. Dit zal een dienst zijn Zingen met je ziel; hieraan zal ook het Christelijk Mannenkoor Westerhaar hun medewerking verlenen. Wij hopen u en jullie allemaal te mogen ontmoeten in de diensten rondom de open Bijbel.

Kerkdiensten

Zondag 17 maart

9.30 uur Ds. K.A. Hazeleger Ommen m.m.v. De Lofstem/Zang en Vriendschap

19.00 uur Ds. H. Bakhuis Hoogeveen

Zondag 24 Maart

9.30 uur Ds. J.W. Goossen Vriezenveen.

19.00 uur Ds. G. Doorn Vriezenveen.

Zondag 31 Maart

9.30 uur Ds. K.W.F. Borsje Vriezenveen.

19.00 uur Ds. J.A. Woudenberg Vaassen. m.m.v. Chr. Mannenkoor Westerhaar Zingen met je Ziel

Zondag 7 April

9.30 uur Ds. A. Groeneveld Lunteren. Afsluiting Winterwerk

19.00 uur Ds. A. Prins Vriezenveen.

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

17 mrt.  Annemiek de Boer en Eline de Boer  
24 mrt.  Dianne Jansen en Dorien de Lange  
31 mrt.   Hendrika de Horde en Jolanda van Doorn  
07 apr.  Lina van Ravenhorst en Wendy van Doorn 
14 apr.  Jessica Slaat Een Juliantien Schipper  
21 apr.  Anna Zomer en Joanne Zomer  
28 apr.  Karolien Zomer en Jolanda Romberg