Mededelingen van de Kerkenraad

• Startzondag winterwerk •
Volgende week zondag 22 september begint het winterwerk alweer. Na een zomerstop mogen we weer van start met allerlei (nieuwe) activiteiten voor jong en oud

Startzondag winterwerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Drs. J. Eertink
Organist: Remco Bos

Na de dienst is iedereen welkom voor een kop koffie en een heerlijke broodmaaltijd

Vanaf 23 september gaat alles weer van start; clubs, Alpha, catechisatie, vrouwenochtenden, gemeente groei groepen en ga zo maar door!

Drs. J. Eertink neemt ons mee in een dienst met het thema ‘Timmerlieden gevraagd’.

We gaan meekijken in het leven van de wijs en de dwaas man die hun huis bouwden. Waar het om gaat is om samen met iedereen, als missionaire gemeente, mee te werken aan de bouw van Gods bouwwerk.

Verkiezing Ambtsdragers

In de kerkenraadsvergadering van woensdag 11 september jl. hebben we de komende ambtsdragers verkiezingen besproken.

Eind dit jaar zijn aftredend en niet herkiesbaar:

Ouderlingen : R. W. Brandsen en J. Groote. 

Diakenen : B. Lensen        

Ouderling – Kerkrentmeesters : W. Runhart en J. Snippe.

Aftredend en herkiesbaar

Ouderlingen : A. Beuving, M. de Lange, E.J. Mensink, J.H. Otten en J. Zomer.      

Aftredend en herkiesbaar: Jeugdouderlingen : 

B. Smelt en F. Teunis.

Aftredend en herkiesbaar: Diakenen: A.Botter, R.v/d Vegt en M. Zomer.         

Aftredend en herkiesbaar: Ouderling – Kerkrentmeesters : B. Protzman en H. Teunis.

Daarnaast bestaan er nog 5 vacatures bij de Ouderlingen, 1 vacature bij de Diakenen en 1 vacature bij de Ouderling – Kerkrentmeesters. De volgende broeders hebben zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar gesteld: Ouderling M. de Lange. Jeugdouderling F. Teunis.  Diaken A. Botter en

M. Zomer en ouderling – kerkrentmeester  H. Teunis.

Wij respecteren hun beslissing. De volgende broeders waren ook aftredend maarhebben zich wel herkiesbaar gesteld: Ouderlingen A. Beuving, J.H. Otten en J. Zomer. Diakenen : R. van der Vegt . Ouderling – Kerkrentmeester : B. Protzman. Tevens is er nog gesproken over een dispensatieregeling. De kerkenraad wil daar graag gebruik van maken m.b.t. onze scriba

B. Lensen (diaken) voor een periode voor 2 jaar en daarvoor een verzoek indienen bij de classis.  Broeder E.J. Mensink heeft te kennen gegeven dat hij zich nog voor een periode van 2 jaar beschikbaar wil stellen, ook als praeses van de kerkenraad.  Dat betekent dat er de volgende vacatures zijn ontstaan:

Vacature Ouderlingen : R. Brandsen, J. Groote, M. De Lange en de reeds 5 bestaande vacatures in dit college.

Vacature Jeugdouderling : F. Teunis.                                           Vacature Diakenen: A. Botter, M. Zomer en de bestaande vacature.

Vacature Ouderling – Kerkrentmeesters: W. Runhart, J. Snippe en H. Teunis. en de bestaande vacature.

Op grond van bovenstaande nodigt de kerkenraad de stemgerechtigde lidmaten uit om namen in te dienen van lidmaten van wie u meent dat zij voor de vervulling van de vacatures in aanmerking komen. Op grond van de beslissing om de ambten ook voor vrouwen open te stellen kunnen er zowel namen van mannen als van vrouwen worden ingediend.

Aanbevelingen dienen schriftelijk, ondertekend en voor elke vacature afzonderlijk tot en met maandag 1 oktober 2019 ingeleverd te worden bij onze scriba B. Lensen Hoofdweg 164e 7676 AK Westerhaar.

Nu we vacant zijn en  veel vacatures binnen de kerkenraad hebben, leidt dit tot grote zorgen. Wij hopen dan ook op een positieve medewerking van u als gemeenteleden nu er zoveel vacatures zijn. Het is in ieders belang dat ook het werk van de kerkenraad op een goede en werkbare wijze wordt voortgezet.

Ook voorzien wij vragen en onbegrip wanneer wij een predikant gaan benaderen en hem dan moeten vertellen dat er zoveel vacatures in de kerkenraad zijn.                   

Wij hopen en verwachten dat u als gemeente de zorgen rond de vacatures in de kerkenraad en van de predikant met ons deelt en in uw gebeden wilt gedenken.

Voortgang beroepingswerk

Tot onze vreugde kunnen wij u meedelen dat de solvabiliteitsverklaring binnen is gekomen. Dat betekent dat het beroepingswerk verder opgestart kan worden. Binnenkort hoort u meer van ons.

Meditatie

CHRISTUS IS ALLES!

(Kolossenzen 3:11)

Als Paulus spreekt, dan spreekt hij vanuit de ‘genade’. En weet u wat bij Paulus opvalt? Hij zegt nooit: ‘doe dit en je zult Gods genade ontvangen’ of ‘als je dat niet doet, ben je Gods kind ook niet meer…’ Nee, Paulus maakt één ding heel duidelijk: Genade is niet uit jou, maar enkel en alleen uit God. Geen genade omdat jij dingen zo goed doet, maar omdat God zo goed ís.

Hij begint ermee zijn hoorders eraan te herinneren, dat ze zijn opgestaan met Christus; dat is je nieuwe geboorte! Christus leeft in jou! Jij mag een beeld zijn van Christus. In het onderscheid tussen jou en de wereld is dat het enige dat nog toe doet; niet je nationaliteit, of je burgerlijke staat, of whatever… maar: Christus in jou… of niet!

En als dat zo is, dat Christus in ons leeft, dan is dat niet alleen aan onze tong te horen, maar aan heel ons gedrag te zien! Alles wat écht is in een christen, alles wat heilig is, puur, hemels, bestendig en réddend… is van de Here Jezus! Christus is werkelijk en waarlijk alles in allen!

Allen? Wie bedoelt Paulus met ‘allen’? Nou, met ‘allen’ bedoelt Paulus niet iedereen.

Voor heel veel mensen is Christus het tegenovergestelde van alles, namelijk niks. Ze noemen zijn naam, maar niet meer dan bedoeld als vloek.

Er zijn anderen voor wie Christus wel iets betekent, maar niet veel. Zeker, ze komen in de kerk, ze bidden en doen mee aan de sacramenten. Maar ze hebben het ook wel goed getroffen met zichzelf. Ze doen hun best in het leven om een goed leven te leiden, want – zo geloven ze – alleen dán zal Christus hun redder zijn,  want dán is God genadig. Maar natuurlijk, dat weten ze ook, schieten ze regelmatig tekort in hun levensheiliging. En daar waar ze tekort schieten, de gáten, of daar waar ze een zware last te dragen hebben, dáár… daar komt Christus te hulp… Het offer van Christus wordt zo een stoplap om de gaten van mijn onvolkomenheden en mijn lasten te dragen… Voor hen is Christus niet alles, maar een vulmiddel… De zondaar en de Verlosser spelen hierin elk hun rol. En daarmee beroof je Christus van zijn glorie!

Maar… de verlossing is geen werk van twéé kanten. Het is Christus alleen!

Hoeveel christenen hebben moeite om te geloven dat Jezus’ verlossingswerk ook voor hun geldt? Met een zekere regelmaat hoor ik ze iets zeggen in de trant van: “Ik zou m’n vertrouwen volledig op Christus willen stellen, maar ik voel het niet zoals zou moeten!” Oké, dus jij denkt dat een beetje van jouw gevoel moet worden toegevoegd aan het verlossende offer van Christus, om het werkzaam te laten zijn in jouw leven? “Nou, ik zou wel willen rusten in het werk van Christus”  – zeggen anderen – “maar ik heb nog niet genoeg berouw…” Juist, jij gelooft dat de mate van jouw berouw de sluitsteen moet zijn op het anders nog onvoltooide werk van Jezus…?

In onze wereld, van de maakbaarheid, de zelfontplooiing, ontkomt ook de christen niet aan het idee, dat jij iets moet zijn, iets moet doen, wat moet worden toegevoegd aan het kruiswerk van Christus, om het te voltooien…

Maar – geliefde zondaar – snap je het nou nog niet? Zal ik het eens gechargeerd maar ook duidelijk schrijven, wat Paulus probeert duidelijk te maken? Jij bent de leegheid en Christus is de volheid; Jij bent het vuil en Hij is de reiniging. Vanuit jezelf ben je niets, en Hij is alles! En hoe sneller je dit beseft, hoe beter!

Oké, zeggen anderen, Christus is alles waar het gaat om mijn rechtvaardiging, mijn verzoening met God, de vergeving van mijn zonden. Maar… wat de heiliging betreft, mijn leven in dienst stellen van God, dát moet ik toch zeker zélf doen!?

Nee… je bent niet alleen gered door Christus, maar je bent ook compleet geworden door Hem, een volheid, en je bent geheiligd in Hem. Hij is alles, niet alleen in jouw eerste stappen in het geloof, maar ook in de laatste. Daarom zegt Jezus in Johannes in Joh. 15: “Want zonder Mij kunt u niets doen!”

Spurgeon wist dat op een prachtige manier te verwoorden. Hij schrijft: “Er is geen enkele plek tussen de poorten van de hel en de poorten van de hemel, waar de gelovige kan zeggen: ‘Christus schiet hier tekort; hier komt het aan op mijn eigen inspanning!’”

Onze redding heeft Christus als beginpunt, Christus als voortgang en Christus als eindpunt.

Christus is alles! Van de eerste stap in geloof, tot de laatste stap van je levensheiliging.

Daarom: CHRISTUS IS ALLES!

Ds. R.J. Kranen i

Kerkdiensten

Zondag 22 september

  9.30 uur               Drs. J. Eertink Rijssen

                                                                               Opening Winterwerk

19.00 uur               Ds. J.W. Goossen Vriezenveen

Zondag 29 september

  9.30 uur               Ds. M .B. Plette Vriezenveen.

19.00 uur              Dhr. J. Klaassen Zwolle

Zondag 6 oktober

  9.30 uur               Ds. Joh. Woudenberg Vaassen

m.m.v. Het Urker Mannenduo         Evangelisatiedienst

19.00 uur              Dhr. H. Lowijs Noordseschut

Zondag 13 oktober

  9.30 uur               Ds. G. Schreuders Wierden

19.00 uur              Ds. R. Kranen Vriezenveen

                                                                               Jongerendienst

Kerkdiensten  ’t Haarhuus

Zondag 6 oktober               15.00 uur              Dhr. J. H. Otten 00

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Vrijdagavond        20 sept.  Ds. W. den Braber

Vrijdagavond        27 sept.  Ds. M. A. Bos

Vrijdagavond        4   okt.                    Dhr. M. Dethmers

Vrijdagavond        11 okt.                    Dhr. H. Tempelman

Vrijdagavond        18 okt.                    Ds. W. den Braber

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

22 sept. Karolien Zomer en Jolanda Romberg
29 sept. Annemiek de Boer en Eline de Boer
06 okt.                   Dianne Jansen en Dorien de Lange
13 okt.                   Hendrika de Horde en Jolanda van Doorn
20 okt.                   Lina van Ravenhorst en Wendy van Doorn
27 okt.                   Jessica Slaat en Juliantien Schipper