Kerkdiensten

Kerkdiensten

Alle kerkdiensten kunnen helaas geen doorgang vinden. Ook geldt dit voor de weeksluiting in ’t Haarhuus.

Alle kerkdiensten kunnen helaas geen doorgang vinden, ook geldt dit voor de weeksluiting in ’t Haarhuus. Wel houden wij vanaf 26 april diensten in de kerk, die wij live uitzenden zie verder bericht U kunt onze diensten terug luisteren via kerkomroep.nl of terugkijken via YouTube. Klik hier om naar Youtube te gaan.

Zondag 14 juni

  9.30 uur          Drs. J. Eertink Rijssen

Zondag 21 juni

  9.30 uur          Dhr. H. Berkhoff Vriezenveen

Zondag 28 juni

  9.30 uur          Ds. A. Groeneveld Lunteren

Zondag 5 juli

  9.30 uur          Ds. K. F. W. Borsje Vriezenveen

Mededelingen van de Kerkenraad

Extra nieuwsbericht van de kerkenraad:

Beste gemeenteleden,

Als kerkenraad hebben we overleg gehad over de invulling van de diensten en overige activiteiten voor de komende tijd. Als leidraad hebben we het protocol “kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten”

( versie 13 mei 2020 ) van de PKN gebruikt. 

Vanuit de voorgeschreven adviezen en bepalingen zien wij geen mogelijkheid om in juni weer samenkomsten te organiseren. Zoals het nu lijkt zijn er vanaf 1 juli mogelijkheden om dit, zij het op beperkte schaal, wel weer te kunnen doen.  Aan de invulling hiervan wordt achter de schermen al hard gewerkt en we hopen iedereen binnenkort te informeren hoe we de diensten weer kunnen laten plaatsvinden. Dit alles nog wel onder voorbehoud van de nog steeds veranderende regelgeving! Dit houdt ook in dat er voorlopig nog geen andere kerkelijke activiteiten doorgang kunnen vinden. Deze week zult u tegelijk met het kerkblad ook het gezamenlijk zondagsblad ontvangen. Dit is een blad voor de protestantse gemeenten in Drenthe, Overijssel en Flevoland. Deze extra pinkster editie is ons aangeboden om in de gemeente te verspreiden. Wij wensen u veel leesplezier toe.

Daarnaast hebben we gesproken over de uitzend kwaliteit van de live stream. Wij achten het wenselijk om de huidige camera te vervangen door een nieuwe camera met toebehoren om zodoende de kwaliteit van beeld en geluid te verbeteren. Zodat het beeld en geluid   nog scherper en duidelijker kunnen worden. Tevens zal er een nieuwe computer aangeschaft moeten worden om dit alles mogelijk te maken. De apparatuur die wij momenteel gebruiken is al sterk verouderd en geeft nu af en toe al storing. Omdat we zeker nog langere tijd geen of beperkt kerkdiensten kunnen houden zouden we dit graag op korte termijn willen realiseren. Dit betekend dat er financiële middelen moeten komen om dit mogelijk te maken. Er is een bedrag van ruim € 4000,- nodig. Het voorstel van de kerkenraad is om hiervoor de volgende actie op te zetten:

Aan alle kerkblad abonnees wordt gevraagd om voor 20 juni minimaal 10 euro ( mag eventueel ook meer) voor dit doel over te maken op de bankrekening van de kerkrentmeesters NL78RABO0373732473  onder duidelijke vermelding van:

  “actie beeld en geluid”.

We hopen dat op deze manier, met behulp van alle gemeenteleden,  dit spoedig gerealiseerd kan worden. Omdat dit een zaak is van de gehele gemeente vragen we iedereen positief  op dit voorstel te reageren !

We houden u en jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze actie. 0001

Meditatie

Geen andere naam                                                                                               Hand.4: 12

Wanneer je vandaag daaraan vasthoudt, word je dat in veel gevallen niet in dank afgenomen. Toch staat er dat in al z’n radicaliteit. ‘En de zaligheid is in geen Ander’. Met die ander, dat zal u duidelijk zijn, wordt de Heere Jezus bedoeld. Daar draait het in de voorafgaande geschiedenis om.

De kreupelgeborene is niet anders genezen dan door het geloof in de naam van Jezus. Ook dat is een vorm van zaligheid. In vers negen wordt voor ‘gezond worden’ in het Grieks hetzelfde woord gebruikt. Wanneer in de Bijbel het woord ‘zaligheid’ valt, heeft dat niet alleen een geestelijk aspect, maar ook een lichamelijk. Dat wil zeggen: de Heere God heeft de mens in de totaliteit van zijn bestaan op het oog. Hij is voor Hem belangrijk naar lichaam én ziel. Wij willen het nog wel eens scheiden, maar ten onrechte. Hier bij deze man gaat het samen: gezond én God lovend gaat hij de tempel binnen. Zaligheid, redding houdt niet op bij de ziel, maar omvat ook het lichaam. En van de zaligheid in deze zin zegt Petrus nu: ze is in geen Ander!

Dat is de pretentie van het Evangelie, onopgeefbaar, ook vandaag. Van alle godsdiensten die er op deze wereld zijn – en dat zijn er heel wat – is er maar één die ons werkelijk zaligheid, redding geeft: het geloof in Jezus Christus.n de pretentie van het Evangelie, onopgeefbaar, ook vandaag. Ander!tsaan op het oof.,elijk 

Tegenwoordig (vooral jongeren weten daarover mee te praten) wordt wel beweerd dat elke godsdienst een stukje van de waarheid heeft en als je overal wat van neemt, nu dan kom je er wel. Laat daarom ieder vrij zijn eigen weg te bepalen.

Dat zou een geweldige relativering van het christelijk geloof betekenen, zo in de zin van: wat maakt het uiteindelijk allemaal uit.

Maar het maakt wél wat uit! Het is bepaald niet om het even wie we dienen en in wie we geloven. De Heere God zegt: er is maar één weg: Jezus Christus. En alle wegen buiten Hem zijn doodlopende wegen. De zaligheid is in geen Ander, want een andere naam is er tot behoud onder de hemel niet gegeven.

Waar u ook gaat of het ook zoekt, alleen in de naam van Jezus is het heil ontsloten. Alleen Hij schenkt ons vergeving van zonden. Niemand anders kan u dat geven. Zo heeft God het bepaald. U zult Hem de naam Jezus geven, zo had de engel reeds voor Zijn geboorte gesproken. En dat betekent: Zaligmaker, de Heere redt, maakt ruimte, verlost. Heel Gods reddend handelen is in Hem samengevat. Alleen Hij herstelt het verbroken contact met God. Daarom moet u bij Hem zijn, wie u ook bent. In Hem breidt God zijn handen naar u uit. Roep Hem dan aan met de naam, die God Hem gaf en Hij zal u helpen.

Heel het Evangelie is daar vol van. Denk aan de blinde Bartimeus. Zo hard hij kan, roept hij: Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij! De mensen zeggen: roep niet zo luid. Jezus is in gesprek met anderen. Hij is veel te druk. Maar hoe vergissen zij zich. Jezus staat stil. Hij luistert naar de naam: Jezus!

Bartimeüs kan niet langer buiten Hem en hij schreeuwt als een kind om z’n moeder.

Uit de diepten roep ik tot U, o Heere. En Hij hoort!

Ja, wat dacht u. God heeft Hem niet voor niets de naam Jezus gegeven. Daar mag gebruik van gemaakt worden. De Heere hoorde en stelde hem in de ruimte.

En zo wordt roepen, noemen en belijden. U merkt het bij de kreupelgeborene en vele anderen die Hem met de naam Jezus in hun leven aanriepen. Is dat ook bij u merkbaar? Of is uw hart en mond nog vol van uw eigen naam?

Dan bent u niet in het spoor van de tekst. Want er is onder de hemel geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Laat zijn naam dan uw leven bepalen. Dan ligt uw redding, uw behoud, naar lichaam en ziel voor eeuwig vast.

ds.J.W.Goossen

Weeksluiting ‘t Haarhuus

Weeksluiting ’t Haarhuus

Vrijd. 13 mrt.                         Dhr. M. Dethmers

Vrijd. 20 mrt.                         Dhr. H. Tempelman.

Vrijd. 27 mrt.                         Dhr. J. Klaassen

Vrijd. 3 apr.                           Mevr. H. Peters – Wessels

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

15 mrt.   Betty Roelofs en Dorien de Lange
22 mrt.   Anna Zomer en Joanne Zomer
29 mrt.   Karolien Zomer en Jolanda Romberg
05 apr.   Annemiek de Boer en Eline de Boer
12 apr.    Dianne Jansen en Dorien de Lange
19 apr.    Hendrika de Horde en Jolanda van Doorn
26 apr.    Lina Ravenhorst en Wendy van Doorn