Meditatie

De kracht van het gebed

Nadenken over het gebed – ik zal u dat maar eerlijk opbiechten – brengt mij altijd op een bepaalde manier in verlegenheid.  Niet omdat ik het gebed niet belangrijk vind. Integendeel! Bidden is als ademhalen! Van levensbelang om onze geloofsrelatie met God levend te houden. Stop met ademhalen en je sterft. Ergo, stop met bidden en ons geloof sterft af. Ook niet omdat ik twijfel aan Degene tot wie ons gebed zich richt: de hemelse Vader. Integendeel! “Hij is bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken!” (Ef. 3:20 HSV). Of zoals in de NBGvertaling staat: “Hij is bij machte oneindig (!) veel meer te doen dan wij bidden of beseffen kunnen.” Anders gezegd: we kunnen het zo gek nog niet bedenken, of onze Heer kan méér. Dat leert mij toch vooral dat ik vanuit mijn kleingeloof misschien vaak veel te klein denk óver God, en te bescheiden bid tót God… Ja, daarin ligt mijn verlegenheid: in mijn eigen kleingeloof. Een kleingeloof dat wordt gevoed door wat mijn ogen zien, mijn oren horen, mijn handen voelen. “Wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, Hij zal u dat geven” zegt Jezus in Johannes 15. Maar wat leert de harde ervaring in ons leven vaak anders… Dat voedt mijn kleingeloof. Wat zegt u? ‘t Is juist andersom? Mijn kleingeloof is de grond voor een onverhoord gebed? Ik moet ‘t mosterdzaadje in gedachten houden, zegt u? “Als u het geloof had van een mosterdzaadje, dat zou u tot deze berg zeggen: verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal voor u onmogelijk zijn.” (Mattheüs 17:20).  ‘t Is waar, het is Jezus die dat zegt. En als ik iemands woorden volledig serieus neem, zijn dat de woorden van Jezus. Maar als ik het dan goed begrijp: wie in Zijn naam bidt om genezing van een ziekte, maar ontvangt het niet, heeft slechts zichzelf aan te kijken en zichzelf te verwijten? Blijkbaar ben ik dan te ongelovig? Da’s een hard gelach.  Trouwens, heeft God Zelf hier nog iets bij in te brengen… met een eigen wil, bijvoorbeeld? Jezus’ eigen gebed is daarin toch exemplarisch. Als hij op de Witte Donderdagavond in de hof van Gethsémané loopt en vol angst en beven op de grond stort en bidt: “Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” (Lucas 22:42). Jezus wil iets ánders dan de Vader. Maar als het puntje bij het paaltje komt, wil Hij maar één ding: Zich in volkomen vertrouwen overgeven aan zijn Vader. Een vertrouwen dat niet beschaamd werd. Want de eerste zin die volgt op Jezus’ gebed is: “En aan Jezus verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte…” Nee, de drinkbeker werd Hem niet afgenomen, maar kracht werd Hem wél gegeven. Dat is – hoe dan ook – een kracht van het gebed. Gods kracht als antwoord en geschenk aan ons! Maar soms, soms kun je de woorden voor je gebed niet meer vinden. Je gebed stokt. Je weet: diep in mijn hart zitten mijn gebeden, maar… ik kan er niet meer bij, ik kan er geen woorden meer aan geven… Troostend vind ik dan de woorden van Jezus in Mattheüs 6:8, waar Hij zegt: “want de Vader weet (al) wat u nodig
hebt, nog voor u Hem daarom bidt.” Wat ontzettend troostend! God kent de gebeden van ons hart beter, dan wij zelf. En dan leert Jezus ons dat mooie gebed, waarin we al de gebeden uit de diepste krochten van ons hart voor Zijn troon mogen brengen: het “Onze Vader”. Ben je even niet meer in staat om woorden te vinden voor je gebed, bidt dan vol overgave het ‘gebed des Heren’. Hij weet immers wat je van node hebt! Zo wordt bewaarheid wat Paulus schrijft over onze zwakheid: “Zo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen!” (Rom. 8:26). We kunnen ons zo vermoeien over de vraag: waarom en wanneer verhoort de Here ons gebed wel en niet? Zit er wel kracht in ons gebed? Het antwoord is even eenvoudig als onvoorstelbaar moeilijk: Hijzelf is de kracht van ons gebed! Volledig te bevatten? Nee, maar we zullen het er wel mee moeten doen. Nee, beter nog: we zullen het met Hém mogen doen! Dat vraag om overgave. Volkomen vertrouwen. O Heer, dat niet mijn wil maar de Uwe geschiede!

Ds. R.J. Kranen.

Mededelingen van de Predikant

Bezinningssamenkomst

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal zal er op Woensdag 23 Januari een bezinningssamenkomst gehouden worden. Alle belijdende leden zijn dan van 19.15 uur – 19.45 uur welkom in één van de zalen van het Hervormd Centrum.

Dopen ( doopavond en – dienst)

D.V. Zondagmorgen 3 februari hopen wij een doopdienst te houden. Ouders die hun kind(eren) ten doop willen houden, vragen wij om zich te melden voor 20 januari bij onze scriba B. Lensen. De doopavond, waar beide ouders verwacht worden, zal plaatsvinden op dinsdag 22 januari om 20.00 uur in de consistoriekamer

Kerkdiensten

Zondag 13 januari

9.30 uur Ds. H. Bakhuis Hoogeveen.

19.00 uur Ds. M.A. Bos Daarlerveen.

Zondag 20 januari

9.30 uur Ds. K.A. Hazeleger Ommen.

19.00 uur Dhr. H. Lowijs Noordseschut. ( In beide diensten zal voorbereiding Heilig Avondmaal plaatsvinden)

Zondag 27 januari

9.30 uur Ds. J.W. Goossen Vriezenveen

19.00 uur Ds. J.W. Goossen Vriezenveen ( In beide diensten zal de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden, tevens in de avonddienst ook de dankzegging

Kinderoppas

Hallo allemaal,
Hier even een opmerking voor de mensen die kinderoppas hebben in de morgendiensten. Graag vraag ik het volgende aan jullie: mocht je niet kunnen oppassen op de morgen dat je ingepland staat regel dan zelf, en op tijd je vervanging. Dan weet je ook het beste of het geregeld is voor die zondagmorgen of niet.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Dorien de Lange

Oppasrooster
(Dorien de Lange Tel: 0546-625436)

13 jan.  Anna Zomer en Joanne Zomer  
20 jan.  Karolien Zomer en Jolanda Romberg  
27 jan.  Annemiek de Boer en Eline de Boer  
03 feb.  Dianne Jansen en Dorien de Lange  
10 feb.  Hendrika de Horde en Jolanda van Doorn 
17 feb.  Lina van Ravenhorst en Wendy van Doorn