Hervormde kerk Westerhaar

Welkom op de website van de hervormde kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Jeugdwerk

Bekijk hier al onze activiteiten van het jeugdwerk.

Ga voor meer info verder

Meditatie

Elke maand een andere meditatie

Lees hier verder

Mededelingen van de Kerkenraad

• Startzondag winterwerk •
Volgende week zondag 22 september begint het winterwerk alweer. Na een zomerstop mogen we weer van start met allerlei (nieuwe) activiteiten voor jong en oud

Startzondag winterwerk
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Drs. J. Eertink
Organist: Remco Bos

Na de dienst is iedereen welkom voor een kop koffie en een heerlijke broodmaaltijd

Vanaf 23 september gaat alles weer van start; clubs, Alpha, catechisatie, vrouwenochtenden, gemeente groei groepen en ga zo maar door!

Drs. J. Eertink neemt ons mee in een dienst met het thema ‘Timmerlieden gevraagd’.

We gaan meekijken in het leven van de wijs en de dwaas man die hun huis bouwden. Waar het om gaat is om samen met iedereen, als missionaire gemeente, mee te werken aan de bouw van Gods bouwwerk.

Verkiezing Ambtsdragers

In de kerkenraadsvergadering van woensdag 11 september jl. hebben we de komende ambtsdragers verkiezingen besproken.

Eind dit jaar zijn aftredend en niet herkiesbaar:

Ouderlingen : R. W. Brandsen en J. Groote. 

Diakenen : B. Lensen        

Ouderling – Kerkrentmeesters : W. Runhart en J. Snippe.

Aftredend en herkiesbaar

Ouderlingen : A. Beuving, M. de Lange, E.J. Mensink, J.H. Otten en J. Zomer.      

Aftredend en herkiesbaar: Jeugdouderlingen : 

B. Smelt en F. Teunis.

Aftredend en herkiesbaar: Diakenen: A.Botter, R.v/d Vegt en M. Zomer.         

Aftredend en herkiesbaar: Ouderling – Kerkrentmeesters : B. Protzman en H. Teunis.

Daarnaast bestaan er nog 5 vacatures bij de Ouderlingen, 1 vacature bij de Diakenen en 1 vacature bij de Ouderling – Kerkrentmeesters. De volgende broeders hebben zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar gesteld: Ouderling M. de Lange. Jeugdouderling F. Teunis.  Diaken A. Botter en

M. Zomer en ouderling – kerkrentmeester  H. Teunis.

Wij respecteren hun beslissing. De volgende broeders waren ook aftredend maarhebben zich wel herkiesbaar gesteld: Ouderlingen A. Beuving, J.H. Otten en J. Zomer. Diakenen : R. van der Vegt . Ouderling – Kerkrentmeester : B. Protzman. Tevens is er nog gesproken over een dispensatieregeling. De kerkenraad wil daar graag gebruik van maken m.b.t. onze scriba

B. Lensen (diaken) voor een periode voor 2 jaar en daarvoor een verzoek indienen bij de classis.  Broeder E.J. Mensink heeft te kennen gegeven dat hij zich nog voor een periode van 2 jaar beschikbaar wil stellen, ook als praeses van de kerkenraad.  Dat betekent dat er de volgende vacatures zijn ontstaan:

Vacature Ouderlingen : R. Brandsen, J. Groote, M. De Lange en de reeds 5 bestaande vacatures in dit college.

Vacature Jeugdouderling : F. Teunis.                                           Vacature Diakenen: A. Botter, M. Zomer en de bestaande vacature.

Vacature Ouderling – Kerkrentmeesters: W. Runhart, J. Snippe en H. Teunis. en de bestaande vacature.

Op grond van bovenstaande nodigt de kerkenraad de stemgerechtigde lidmaten uit om namen in te dienen van lidmaten van wie u meent dat zij voor de vervulling van de vacatures in aanmerking komen. Op grond van de beslissing om de ambten ook voor vrouwen open te stellen kunnen er zowel namen van mannen als van vrouwen worden ingediend.

Aanbevelingen dienen schriftelijk, ondertekend en voor elke vacature afzonderlijk tot en met maandag 1 oktober 2019 ingeleverd te worden bij onze scriba B. Lensen Hoofdweg 164e 7676 AK Westerhaar.

Nu we vacant zijn en  veel vacatures binnen de kerkenraad hebben, leidt dit tot grote zorgen. Wij hopen dan ook op een positieve medewerking van u als gemeenteleden nu er zoveel vacatures zijn. Het is in ieders belang dat ook het werk van de kerkenraad op een goede en werkbare wijze wordt voortgezet.

Ook voorzien wij vragen en onbegrip wanneer wij een predikant gaan benaderen en hem dan moeten vertellen dat er zoveel vacatures in de kerkenraad zijn.                   

Wij hopen en verwachten dat u als gemeente de zorgen rond de vacatures in de kerkenraad en van de predikant met ons deelt en in uw gebeden wilt gedenken.

Voortgang beroepingswerk

Tot onze vreugde kunnen wij u meedelen dat de solvabiliteitsverklaring binnen is gekomen. Dat betekent dat het beroepingswerk verder opgestart kan worden. Binnenkort hoort u meer van ons.

Bekijk onze facebook

Bijbeltekst van de dag.

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.