Hervormde kerk Westerhaar

Welkom op de website van de hervormde kerk te Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Jeugdwerk

Bekijk hier al onze activiteiten van het jeugdwerk.

Ga voor meer info verder

Meditatie

Elke maand een andere meditatie

Lees hier verder

Mededelingen van de Kerkenraad

Op woensdag 15 januari hebben wij de eerste kerkenraadsvergadering van het jaar 2020 gehad.

In deze vergadering hebben wij afscheid genomen van ouderlingen  R.W. Brandsen, J. Groote en M. de Lange van jeugdouderling F. Teunis, van de ouderling – kerkrentmeesters W. Runhart, J. Snippe en H. Teunis, van diaken A. Botter en M. Zomer. Zij werden allen bedankt voor de inzet en tijd, in hun ambtsperiode. Als dank hiervoor werd hen allen een dagboekje overhandigd. Hierna hebben deze broeders de vergadering verlaten, behalve M. de Lange hij neemt nu zitting in het college van ouderlingen – kerkrentmeesters. Daarna werden de zusters en broeders, die in de dienst van 5 januari j. l. zijn  bevestigd of herbevestigd  in hun ambt,  welkom geheten in de kerkenraad en stelde iedereen zich in het kort even voor. Daarna werd het moderamen gekozen. Vanuit de ouderlingen – kerkrentmeesters zal L. Heitbrink hier zitting in nemen,

vanuit de diaconie onze scriba B. Lensen en als ouderling neemt E.J. Mensink deze taak op zich.

In overleg met het moderamen van de classis blijft br. Lensen z’n functie als scriba vervullen tot het moment dat we een nieuwe predikant mogen begroeten. Dan zal opnieuw bekeken worden hoe we het scribaat verder gaan invullen.

De nieuwe taakverdeling binnen de Diaconie is als volgt: voorzitter blijft R. van de Vegt, secretaris wordt

H. Scholten, A. Fokke blijft penningmeester. T. Bove – Winters zal als afgevaardigde binnen de jeugdraad fungeren, A. van Braam – Scholten zal de zaken rondom Manna gaan beheren. E. Aman blijft zitting nemen in de zendingscommissie. Bij het bezorgen van de verjaardagbakjes, die wij brengen bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder, zal  A. Botter blijven assisteren. De ouderlingen hebben een nieuwe wijkindeling gemaakt, deze zal in het volgende kerkblad verschijnen.  Verder zullen de taken binnen dit college nog verdeeld worden.

De ouderlingen kerkrentmeesters hebben nog steeds 2 vacatures in hun college, ze hopen dat deze ook spoedig vervuld zullen worden, zodat zij ook de taken binnen het college vaste vorm kunnen geven. Verder werd door hen gemeld dat de voorbereidingen voor de actie kerkbalans in volle gang zijn, verder dat aan het groot onderhoud aan de pastorie gewerkt gaat worden. Tevens heeft het orgel groot onderhoud nodig, hiervoor is een commissie aangesteld die hier mee aan de slag gaat. Er is afgesproken dat in elke eredienst van elk college minimaal twee ambtsdragers aanwezig zijn. Alleen vanuit de ouderlingen – kerkrentmeesters zal dit in de avonddiensten niet altijd mogelijk zijn vanwege de nog bestaande vacatures. Wij hopen op uw begrip hiervoor als gemeente. Wij willen ook rekening houden met de gezinssituatie van onze ambtsdragers. Vanuit de jeugdraad werden diverse activiteiten aan ons meegedeeld, rondom  de opening van het keldertje en de  afsluiting van het winterseizoen in maart. Daarnaast kwam de vraag of het You Tube kinderlied een vaste plaats kan krijgen in de dienst. Wij hebben besloten dat

voordat de kinderen naar de nevendienst gaan dit samen te zingen. We beginnen hiermee  vanaf zondag 2 februari.

Voortgang beroepingswerk

Vanuit de beroepingscommissie kunnen we u mededelen dat er een voor -selectie is gemaakt, uit de namen die zijn ontvangen van de PKN en van gemeenteleden. Op 28 januari hopen wij weer bij elkaar te komen, om de voorstellen te gaan evalueren.

De commissie bestaat uit de kerkenraadsleden :

E.J. Mensink, H. Schipper – Bremmer, B. Smelt,

R. van de Vegt, B. Lensen en J. Gerritsen. Vanuit de gemeente hebben R.W. Brandsen en M. Otten – Smit zitting in deze commissie.

Bekijk onze facebook

Bijbeltekst van de dag.

Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.